ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Số tài khoản: 03101016846844 – MSB
Tên chủ tài khoản: Uông Văn Quang
Nội dung chuyển khoản: Họ và tên (không dấu)_ST (từ viết tắt của Stock Trading)_Số điện thoại
Ví dụ: UongVanQuang_ST_0374952446
Nếu quý khách đã chuyển khoản, vui lòng tải lên ảnh chụp màn hình thông tin chuyển khoản

Thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối.