Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi là gì?
Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu (stock), còn được gọi là vốn chủ (equity), là một loại chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu một phần đơn vị

630943a3050d68e7b7eb5557820f5c43

Công ty chứng khoán